Jahorina ekonomski forum

Dobrodošli na „Jahorina ekonomski forum“ – vodeći regionalni događaj u domenu ekonomije koji od 2016. godine okuplja vrhunske stručnjake, donosioce odluka i poslovne lidere – šеfоvе držаvа, ministrе, prеdstаvnike držаvnih instituciја iz ciјеlоg rеgiоnа, uspјеšnе privrеdnikе mеđunаrоdnih i rеgiоnаlnih kоmpаniја, uglеdnе nаučnikе, prеdstаvnikе mеdiја i kulturnе rаdnikе, na jedinstvenoj lokaciji, koji kroz diskusiju dоlаze dо rеlеvаntnih zаklјučаkа kаkо pоbоlјšаti јаvnе pоlitikе, еkоnоmiјu i kvаlitеt živоtа grаđаnа BiH i rеgiоnа.

Organizator Foruma je strukovno udruženje „Ekonomski forum“ iz Banje Luke – BiH, koji posjeduje zaštićena autorska prava na ovaj događaj.

„Jahorina ekonomski forum“ je izrastao u poslovan skup posvećen analizi i raspravi o ključnim ekonomskim izazovima i prilikama koje oblikuju našu regiju. Organizovan uz podršku najviših institucija, Forum se ističe kao ključni generator ideja i preporuka za unapređenje ekonomske politike. To je mjesto gdje se susreću vizionari i donosioci ključnih odluka kako bi oblikovali zajedničku budućnost regiona.

Kroz dinamične i kvalitetne diskusije i interakciju među akterima iz javnog i privatnog sektora, Forum donosi zaključke koji su od suštinskog značaja za donosioce odluka. Ovi zaključci ne samo da pružaju uvid u trenutno stanje regionalne ekonomske klime, već i pružaju ključne smjernice za poboljšanje politika koje će dalje oblikovati budućnost naših ekonomija.

Posjećenost foruma broji više od 600 učesnika iz 15 zemalja sa više od 680 medijskih objava.

Pridružite nam se na „Jahorina ekonomskom forumu“ kako bismo zajedno gradili mostove između teorije i prakse, preporuka i preuzetih obaveza iz procesa pridruživanja EU, stvarali inovativna rješenja i oblikovali održivu ekonomsku budućnost. Vaša prisutnost doprinosi važnom dijalogu koji ima dalekosežan utjecaj na našu zajedničku ekonomsku perspektivu.

Jahorina ekonomskoi forum je mjesto gdje se susreću vizionari i donosioci ključnih odluka kako bi oblikovali zajedničku budućnost regiona.

Hvala vam što ste sa nama na putu ka progresu i održivom razvoju.

Jahorina ekonomic forum

Welcome to the “Jahorina Economic Forum” – the leading regional event in the field of economics that has been bringing together top experts, decision-makers, and business leaders since 2016. Heads of state, ministers, representatives of state institutions from across the region, successful entrepreneurs from international and regional companies, distinguished scientists, media representatives, and cultural workers gather at a unique location. Through discussions, they arrive at relevant conclusions on how to improve public policies, the economy, and the quality of life for citizens of Bosnia and Herzegovina and the region.

The organizer of the Forum is the professional association “Economic Forum” from Banja Luka – Bosnia and Herzegovina, which holds the copyright to this event.

The “Jahorina Economic Forum” has evolved into a business-oriented gathering dedicated to analyzing and discussing the key economic challenges and opportunities shaping our region. Organized with the support of top institutions, the Forum stands out as a key generator of ideas and recommendations for improving economic policy. It is where visionaries and decision-makers come together to shape the collective future of the region.

Through dynamic and high-quality discussions and interaction among stakeholders from the public and private sectors, the Forum delivers conclusions that are essential for decision-makers. These conclusions not only provide insights into the current state of the regional economic climate but also offer key guidelines for improving policies that will further shape the future of our economies.

The forum typically hosts over 600 participants from 15 countries, generating more than 680 media posts.

Join us at the “Jahorina Economic Forum” as we build bridges between theory and practice, recommendations and commitments from the EU accession process, create innovative solutions, and shape a sustainable economic future. Your presence contributes to an important dialogue with far-reaching impacts on our shared economic perspective.

The Jahorina Economic Forum is where visionaries and decision-makers meet to shape the collective future of the region.

Thank you for being with us on the journey towards progress and sustainable development.